ഊരാളുങ്കലിനെയും കോഴിക്കോട് സഹകരണ ആശുപത്രിയെയും പ്രശംസിച്ച് അമിത് ഷാ

ഊരാളുങ്കലിനെയും കോഴിക്കോട് സഹകരണ ആശുപത്രിയെയും പ്രശംസിച്ച് അമിത് ഷാ

ന്യൂഡല്ഹി > ഊരാളുങ്കല് ലേബര് കോണ്ട്രാക്റ്റ് സൊസൈറ്റിയേയും കോഴിക്കോട് സഹകരണ ആശുപത്രിയേയും പ്രശംസിച്ച് കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ഊരാളുങ്കല് സൊസൈറ്റി രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാണെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ദേശീയ സഹകരണ കോണ്ഗ്രസിലാണ് അമിത് ഷായുടെ പരാമര്ശം.
അതേസമയം സഹകരണമന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ലെന്നും അമിത് ഷാ? പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനാന്തര സഹകരണ സംഘങ്ങളെ നിയമം മൂലം നിയന്ത്രിക്കും. സഹകരണം സംസ്ഥാന വിഷയമോ കേന്ദ്ര വിഷയമോ എന്ന തര്ക്കത്തിനില്ല. പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് ദേശീയ നയം കൊണ്ടു വരുമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

പെരുവക്കാരൻ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Want to say something to us?
Powered by