അക്കാദമി പങ്കാളിയായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്

അക്കാദമി പങ്കാളിയായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്

കൊച്ചി
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്പോർട്സ് കേരള എലൈറ്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ സാങ്കേതിക പങ്കാളികളായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. തിരുവനന്തപുരം ജിവി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ കേന്ദ്രമായുള്ള അക്കാദമിയുടെ അഞ്ചുവർഷത്തെ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിന്റെ നിയന്ത്രണവും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായിരിക്കും.

യൂത്ത് ടീമിന്റെയും വികസനമാണ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അണ്ടർ -14, 17 ജൂനിയർ ടീമുകളും, അണ്ടർ- 20 സീനിയർ ടീമുമായിരിക്കും അക്കാദമിയിൽ.

പെരുവക്കാരൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Want to say something to us?
Powered by