പഞ്ചാബില്‍ നാടകീയ മാറ്റം; ചരണ്‍ജിത് സിങ് ചന്നി മുഖ്യമന്ത്രിയാകും

പഞ്ചാബില്‍ നാടകീയ മാറ്റം; ചരണ്‍ജിത് സിങ് ചന്നി മുഖ്യമന്ത്രിയാകും

ചണ്ഡീഗഡ് > ആഭ്യന്തര കലഹം രൂക്ഷമായ പഞ്ചാബില് നാടകീയ നീക്കങ്ങളുമായി കോണ്ഗ്രസ്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന സുഖ്ജിന്ദര് സിങ് രണ്വാധയെ അവസാന നിമിഷം ഒഴിവാക്കി പകരം ചരണ്ജിത് സിങ് ചന്നിയെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഹൈക്കമാന്ഡിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടര്ന്നാണ് തിടുക്കപ്പെട്ട മാറ്റം.

ക്യാപ്റ്റന് അമരീന്ദര് സിങ് മന്ത്രിസഭയില് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയായിരുന്നു ചരണ്ദിത് സിങ്.

പെരുവക്കാരൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Want to say something to us?
Powered by